Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. А. Гарькава1, П. А. Федірко2, Т. Ф. Бабенко2, Р. Ю. Дорічевська2

1Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», вул. Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, Україна
2Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

РАДIЦIЙНО/IНДУКОВАНI ПОРУШЕННЯ КРОВООБIГУ В ЦIЛIАРНОМУ ТIЛI ТА ЗМIНИ КУТА ПЕРЕДНЬОI КАМЕРИ ОКА В ПАТОГЕНЕЗІ ГЛАУКОМИ В УЧАСНИКІВ АВАРІЙНИХ РОБІТ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І МЕШКАНЦІВ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета. Оцінити зміни кровонаповнення ціліарного тіла і стану кута передньої камери ока (КПК) та вивчити їх вплив на патогенез глаукоми у радіаційно опромінених осіб.
Матеріали і методи. Використані результати обстеження випадково відібраної групи з 41 учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (УЛНА на ЧАЕС) і 18 мешканців зони гарантованого добровільного відселення; вік на момент обстеження 45–50 років. Контрольну групу становила 41 особа того ж віку. Стан кута передньої камери вивчався за допомогою гоніоскопії, зміни кровообігу в ціліарному тілі оцінювали за допомогою офтальмореографії.
Результати. Виявлено зменшення кровотоку в ціліарному тілі у всіх УЛНА. Так, реографічний коефіцієнт (РК) в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС був вірогідно нижчим (p < 0,05) ніж у контрольній групі. Дослідження стану КПК виявило вищий ризик появи інволюційних змін КПК у УЛНА, ранні інволюційні зміни КПК виявлено у 14 з 35 осіб, відносний ризик у порівнянні з контрольною групою становив 3,5 (1,27; 9,5) χ2= 7,48, p = 0,031. Для мешканців радіаційно забруднених територій характерні такі ж зміни.
Висновки. Вплив іонізуючої радіації спричиняє зниження кровотоку в судинному тракті та розвиток змін кута передньої камери. Наявністю цих змін можна пояснити особливості патогенезу глаукоми у радіаційно опромінених - пізній вияв і тяжкий перебіг.
Ключові слова: глаукома, іонізуюча радіація, учасники ліквідації наслідків аварії, мешканці радіаційно забруднених зон, кут передньої камери, ціліарне тіло, реографія, аварія на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 332–338.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини