Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І.В. Абраменко, Н.І. Білоус, С.А. Чумак, К.М. Логановський

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ВПЛИВ ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА SLC6A4 НА ЧАСТОТУ ВИЯВЛЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ В ГРУПІ УЛНА НА ЧАЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Порушення психічного здоров’я постраждалих осіб є одним з важливих медичних наслідків Чорнобильської аварії. Відомо також, що в реалізації патогенезу депресивних станів суттєва роль належить гену транспортера серотоніну (SLC6A4).
Мета роботи – встановити вплив поліморфних варіантів гена SLC6A4 на частоту виявлення депресивних станів у групі учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи.
Методи. Дослідження проведено в групі 59 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розподілених на дві групи (без депресії та з депресивною симптоматикою). Діагностика депресивних розладів базувалась на комплексній оцінці скарг обстежених, даних клініко-психопатологічного дослідження, показниках шкали самооцінки депресії Зунга (SDS), короткої психіатричної оціночної шкали (BPRS), опитувальника загального здоров’я (GHQ-28). З мононуклеарів периферичної крові виділяли ДНК, поліморфізм 5-HTTLPR визначали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Результати. Депресивна симптоматика частіше була виявлена серед реконвалесцентів гострої променевої хвороби (ГПХ), ніж в УЛНА без ГПХ в анамнезі: (р = 0,006). Виявлені тенденції до асоціації отриманої дози зовнішнього опромінення з кількістю балів за шкалою SDS (r = 0,284; p = 0,043), сумою балів за шкалою BPRS (r = 0,686; p = 0,001), наявністю депресії (r = 0,323; p = 0,017) та її важкістю (r = 0,273; p = 0,051). Серед обстежених УЛНА у порівнянні з великою групою європейців без психічних відхилень виявлено збільшення кількості носіїв генотипу S/S SLC6A4 (р = 0,03). Тільки для носіїв генотипу S/S виявлена зворотна асоціація між розвитком депресії та віком пацієнта: r = -0,503 (p = 0,033), між розвитком депресії та часом від аварії на ЧАЕС: r = -0,581 (p = 0,011), а також позитивна кореляція розвитку депресії з дозою опромінення: r = 0,515 (p = 0,025). Серед осіб віком 55 років і старше розвиток депресії був асоційований зі зниженням частоти високофункціонального генотипу LА/LА до 4,76 % проти 31,25 % за відсутності депресивних рис (р = 0,042). В групі більш молодих пацієнтів розподіл генотипів залежно від ознак депресії не розрізнявся (р = 0,476).
Висновок. Пілотний аналіз розподілу генотипів гена SLC6A4 за поліморфізмами 5-HTTLPR і rs25531 в групі УЛНА показав перспективність подальших досліджень внеску генотипів LА/LА і S/S в розвиток депресивних станів в комбінації з дією радіаційного чинника.
Ключові слова: депресивні розлади, поліморфізм гена SLC6A4, гостра променева хвороба, аварія на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 282–291.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини