Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. Мараззіті1✉, А. Піччіні1, Ф. Муччі1, С. Бароні1, К. Логановський2, Т. Логановська2

1Відділ клінічної та експериментальної медицини, Секція психіатрії, Університет Пізи, Via Roma, 67, I"56100, Піза, Італія
2Відділ радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології Державної установи

«Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м Київ, 04050, Україна

ІОНІЗУЮЧА РАДІАЦІЯ: ВПЛИВ НА ГОЛОВНИЙ МОЗОК ТА НЕЙРОПСИХІАТРИЧНІ ПРОЯВИ

Останнім часом все більший інтерес спрямовується на дослідження ефектів впливу іонізуючого випромінюван- ня (ІВ) на головний мозок, ураження якого та клінічні прояви залежать від радіаційної дози. Ці ефекти вини- кають внаслідок поєднання атеросклерозу, серцево-судинних і цереброваскулярних порушень та нейродегене- ративних процесів. Крім того, тривають дискусії щодо можливого ураження головного мозку після медичного опромінення рентгенівським та іншими випромінюваннями при процедурах, що застосовуються в інтер- венційній радіології та ядерній медицині, - як у пацієнтів, так і медичних працівників. Метою цієї роботи є уза- гальнення літературних даних стосовно церебральних ефектів іонізуючого випромінювання з особливим ак- центом на дослідженнях наслідків Чорнобильської катастрофи і розглядом можливих патофізіологічних ме- ханізмів деяких нервово-психічних розладів.
Ключові слова: : іонізуюче випромінювання, головний мозок, Чорнобильська катастрофа, психоневрологічні розлади, нейрогенез, гіпокамп, нейрозапалення, атеросклероз.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 64–90.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини