Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

П. А. Федірко1✉, Н. А. Гарькава2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоровья України», вул. Дзержинського, 9, м. Дніпро, 49044, Україна

МІКРОЦИРКУЛЯТОРНІ ПОРУШЕННЯ КОН’ЮНКТИВИ В УЧАСНИКІВ АВАРІЙНИХ РОБІТ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Мета. Вивчити зміни гемомікроциркуляції в динаміці після радіаційного впливу в залежності від дози оп- ромінення.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на 470 учасниках аварійних робіт на ЧАЕС. Через 10–15 років після радіаційного впливу обстежено 450 учасників аварійних робіт на ЧАЕС (УЛНА на ЧАЕС) віком від 28 до 65 років. Контрольну групу становили 110 промислових робітників, що не мали контакту з ІР. Через 22 роки після радіаційного впливу окремо обстежено 20 випадково відібраних УЛНА на ЧАЕС. Стан мікроциркуляції вивчався шляхом біомікроскопії судин бульбарної кон’юнктиви. Статистичну обробку ре- зультатів дослідження включала визначення коефіцієнта t (Ст’юдента), коефіцієнта кореляції і його помилки.
Результати. Дослідження стану мікроциркуляції у кон’юнктиві виявили наявність значних її порушень у оп- ромінених осіб вже в період 10–15 років після радіаційного впливу. Виявлена залежність ступеня прояву і час- тоти патології мікросудин від дозового навантаження. Через 22 роки після радіаційного впливу порушення ге- момікроциркуляції залишилися досить поширеними, великою була частка судинних і периваскулярних змін. Встановлено, що дозові залежності для змін мікроциркуляції і у віддаленому періоді в учасників робіт на ЧАЕС у 1986 р. зберігаються.
Висновки. Показано, що поява значних порушень стану мікроциркуляції у кон’юнктиві спостерігається у оп- ромінених осіб вже в період 10–15 років після радіаційного впливу. Через 22 роки після радіаційного впливу порушення гемомікроциркуляції залишилися поширеними, дозові залежності і, в значній мірі, клінічні особли- вості зберігаються.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, аварія на ЧАЕС, мікроциркуляція, кон’юнктива.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 345–351.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини