Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. Г. Бебешко1, К. М. Бруслова1✉, В. В. Станкевич2, Н. М. Цвєткова1, Л. О. Ляшенко1, С. Г. Галкіна1, Т. І. Пушкарьова1, В. І. Колос1, О. Є. Кузнєцова1, Л. О. Гончар1, С. М. Яцемирський1, Ю. М. Самсон1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна
2ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» 02000, Київ, вул. Попудренка, 50

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ ТА НЕРАДІАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА СТАН СИСТЕМИ КРОВОТВОРЕННЯ ДІТЕЙ

Мета. Визначити вплив радіаційних та нерадіаційних чинників довкілля на розвиток змін в гемопоезі у дітей та обґрунтувати критерії формування групи підвищеного ризику розвитку гематологічної патології.
Матеріали і методи. Представлені результати клініко-гематологічного обстеження 1465 дітей, жителів Київсь- кої, Житомирської та Чернігівської областей за період з 2008 р. по 2014 р. З них: 777 дітей з анеміями, 466 – зі змінами в гемограмах, 191 – з гострими лейкеміями. Оцінювали дози опромінення дітей, зв’язок ступеня інтег- рального забруднення територій з показниками гемопоезу та перебігом гематологічної патології. У 121 дитини визначали вміст металів у волоссі, нігтях і крові.
Результати. Встановлені найбільш часті причини розвитку анемій у дітей, особливості перебігу гострих лей- кемій залежно від ступеня інтегрального забруднення території. Доля дітей, жителів дуже забруднених тери- торій з про-В-ГЛЛ та Т-ГЛЛ з ініціальним лейкоцитозом та несприятливим перебігом захворювання, була біль- шою порівняно з долею хворих помірно забруднених регіонів (r = -0,47). Встановлений прямий кореляційний зв’язок між відсотком дітей з моноцитозами та ступенем забруднення території: на дуже забруднених тери- торіях проживало 20,2 % таких дітей, на помірно забруднених – 10,3 % (р < 0,05). Вміст Pb, Cu, Cr, Mn, Zn у біологічних тканинах дітей не перевищував допустимі відносно ГДК. Рівень Zn в усіх дітей знаходився на нижній межі нормативного. Індивідуальні рівні металів у волоссі, нігтях та крові не залежали від статі хворих та дози опромінення. Обгрунтовані критерії формування групи підвищеного ризику розвитку онкогемато- логічної патології у дітей, які проживають в екологічно несприятливих регіонах.
Висновки. Радіаційні та нерадіаційні чинники довкілля впливають на розвиток змін в гемопоезі та особливості перебігу захворювань системи крові у дітей, вони відіграють роль в механізмах лейкозогенезу. Отримані дані є підґрунтям для подальших досліджень у сфері радіобіології та екології.
Ключові слова: діти, гемопоез, анемії, лейкемії, моноцитози, дози опромінення, ступінь інтегрального забруд- нення території, важкі метали.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 191–203.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини