Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. Г. Бебешко, К. М. Бруслова✉, Т. І. Пушкарьова, Н. М. Цвєткова, Л. О. Ляшенко, О. Є. Кузнєцова, В. Ф. Кузьменко, Л. О. Гончар, С. М. Яцемирський

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

СТАН ЕРИТРОЇДНОЇ, ГРАНУЛОЦИТАРНОЇ І ТРОМБОЦИТАРНОЇ ЛАНОК ГЕМОПОЕЗУ НА ЕТАПАХ ХІМІОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ ЛІМФОБЛАСТНИМИ ЛЕЙКЕМІЯМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

Мета. Вивчити процеси проліферації та диференціювання клітин-попередників кісткового мозку за складом елементів еритроїдної, гранулоцитарної та тромбоцитарної ланок гемопоезу на етапах лікування дітей з гостри- ми лімфобластними лейкеміями (ГЛЛ), які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Матеріали і методи. Обстежено 46 дітей, хворих на ГЛЛ, які проживали на територіях Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Дослідження проведені перед початком хіміотерапії (ХТ), на 33-й день ХТ (І етап) та після закінчення курсу ХТ (ІІ етап). Оцінювали дози опромінення хворих, показники гемограм і мієлограм та індекси дозрівання клітин-попередників. Аналізували ознаки дисплазії елементів ланок гемопоезу
Результати. Обстежено 46 хворих на В-ГЛЛ (5 – про-В-ГЛЛ, 36 – «загальний тип», 3 – пре-В-ГЛЛ) та 2 дитини з Т-ГЛЛ. В дебюті ГЛЛ кістковий мозок у хворих був представлений лімфобластами. При проведенні ХТ кістко- вомозкове кровотворення відновлювалось за такими типами: еритроїдним, гранулоцитарним, гранулоцитар- ним з моноцитами та рівномірним, коли число клітин всіх паростків було в межах нормативних величин. На ІІ етапі ХТ зменшувалось число хворих, у яких відновлення кровотворення відбувалося за еритроїдним типом та збільшувалось число дітей з активацією гранулоцитарної ланки гемопоезу. За наявності у дітей про-В-ГЛЛ на обох етапах ХТ еритроїдні елементи були вищими за нормативні. Прямий кореляційний зв'язок встановлений між числом мієлокаріоцитів та мегакаріоцитів на І та ІІ етапах лікування (Rs = +0,72; Rs = +0,56, відповідно). Кореляційного зв’язку між дозами опромінення хворих (3,73 ± 0,12 мЗв) і визначеними параметрами встанов- лено не було.
Висновки. Встановлені типи відновлення кісткового мозку у хворих на ГЛЛ після ХТ свідчать про різні ме- ханізми кінетики клітин-попередників гемопоезу. Вивчення причин превалювання окремих ланок кровотво- рення у хворих надасть змогу розкрити їх роль в лейкемогенезі та коригувати програми терапії.
Ключові слова: діти, гострі лімфобластні лейкемії, типи відновлення кісткового мозку, еритроїдна, гранулоци- тарна, тромбоцитарна ланки кровотворення, іонізуюче випромінювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 178–190.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини