Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Т. Ф. Бабенко, П. А. Федірко✉, Р. Ю. Дорічевська, М. В. Денисенко, Л. А. Самотейкіна, О. П. Тищенко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

РИЗИК РОЗВИТКУ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ У ОСІБ, ОПРОМІНЕНИХ АНТЕНАТАЛЬНО ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Мета. Оцінити ризик розвитку макулярної дегенерації у осіб, опромінених внутрішньоутробно внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження був стан макулярної зони сітківки 84 осіб, опромінених внутрішнь- оутробно внаслідок Чорнобильської катастрофи, обстежених у віці 14–30 років. Використано результати стан- дартизованих офтальмологічних обстежень, проведених з 2000 по 2016 рр. Контрольну групу склали 165 осіб, які не зазнали внутрішньоутробного опромінення і були обстежені в тому ж віці, що й особи основної групи. Всі пацієнти були обстежені згідно з формалізованим офтальмологічним протоколом, процедура обстеження включала офтальмоскопію і фотографування на фундус-камері (установка VISUKAM lite Digital Camera, Zeiss). Проводилась статистична обробка результатів із використанням пробної вільної версії пакету програм «Open Epi 2.2.1».
Результати. Показано, що поширеність макулярної дегенерації сітківки у віці 14–30 років для опромінених in utero осіб становила 95,23 ± 32,03 на 1000 і в порівнянні з віковим контролем (17,86 ± 10,31 на 1000) була дос- товірно вищою (x2 = 7,827, р = 0,0026).
Висновки. У віковій групі до 30 років у опромінених антенатально осіб з’являються макулярні дегенерації, які за клінічною картиною нагадують вікову макулярну дегенерацію. Доведено, що поширеність макулярної деге- нерації достовірно вища в групі осіб, опромінених антенатально, в порівнянні з неопроміненим контролем то- го ж віку.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, особи, опромінені внутрішньоутробно, аварія на ЧАЕС, вікова ма- кулярна дегенерація.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 172–177.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини