Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. Н. Шкарупа1✉, С. В. Клименко2, В. В. Талько2

1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018, Україна
2Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

МОДИФІКАЦІЯ ГУМАТОМ НАТРІЮ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
ХРОМОСОМ В ALLIUM-ТЕСТІ

Мета роботи: цитогенетичний аналіз ефектів гумату натрію при індукованому y-опроміненням мутагенезі в Allium-тесті.
Матеріали і методи. Аналіз клітин кореневої меристеми проростків насіння Allium cepa L. проводили ана-те- лофазним методом. Досліджували вплив гумату натрію (100 мг/л) на цитогенетичні ефекти y-опромінення (137Cs) в дозах 5, 10 і 20 Гр.
Результати. Було виявлено антимутагенний ефект гумату натрію, що дозволяє розглядати його в якості по- тенційного терапевтичного модифікатора радіаційних пошкоджень. Антимутагенний ефект гумату натрію зрос- тає зі збільшенням дози опромінення. Виявлена диференційна активність препарату по відношенню до різних типів аберацій, найбільш ефективним є зменшення частоти маркерів радіаційного мутагенезу – аберацій хро- мосомного типу, менша ефективність проявляється по відношенню до довготривалих потенційних змін хромо- сом, порівняно з короткоживучими.
Висновки. Показано множинність механізмів реалізації антимутагенних властивостей гумату натрію при інду- кованому y-опроміненням мутагенезі в Allium-тесті.
Ключові слова: антимутагенез, гумат натрію, y-опромінення, Allium-тест.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 159–171.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини