Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. В. Шеметун✉

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

ПОШКОДЖЕННЯ ХРОМОСОМ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ЛЮДИНИ ТА РОЗВИТКУ ЕФЕКТУ СВІДКА

Мета: дослідження розподілу радіаційно-індукованих пошкоджень серед хромосом і їх бендів в опромінених in vitro лімфоцитах крові людини та в неопромінених клітинах-свідках.
Матеріал і методи дослiдження: культивування лімфоцитів периферичної крові людини за напівмікрометодом D. A. Hungerford, моделювання радіаційно-індукованого ефекту свідка в змішаних культурах з опромінених in vitro та неопромінених лімфоцитів крові осіб різної статі, GTG-забарвлення метафазних хромосом та їх цитоге- нетичний аналіз.
Результати. Ідентифіковано точки розривів хромосом при формуванні аберацій в опромінених in vitro в дозах 0,25 Гр (95 розривів в 1248 клітинах) і 1,0 Гр (227 розривів в 726 клітинах) лімфоцитах периферичної крові лю- дини та в неопромінених клітинах-свідках при їх сумiсному культивуванні з опроміненими in vitro лімфоцита- ми людини (51 розрив в 1137 клітинах при опроміненні суміжної популяції лімфоцитів в дозі 0,25 Гр та 75 роз- ривів в 1321 клітині при опроміненні суміжної популяції лімфоцитів в дозі 1 Гр). Досліджено розподіл за- реєстрованих пошкоджень серед хромосом та їх бендів. Висновки. В опромінених in vitro лімфоцитах периферичної крові людини та клітинах-свідках частота пошкод- жених бендiв та кiлькiсть розривiв, якi локалiзувались в них, перевищувала контрольну (р < 0,01). Як при без- посередньому пошкодженні іонізуючою радіацією, так і при формуванні розривів внаслідок індукції ефекту свідка, хромосоми пошкоджувались відповідно до їх відносної довжини. Розташування бендів, в яких за- реєстровано більшу кількість розривів, співпадало з «гарячими точками» пошкоджуваності хромосом при оп- роміненні та фрагільними сайтами. Чутливішими до пошкодження були G-негативні еухроматинові смуги хро- мосом, в яких локалізувались 82-88 % розривів. Пошкоджуваність теломерних районів в опромінених клітинах не мала достовірної різниці з контролем, а у клітинах свідках була нижче контрольної (p < 0.05).
Ключові слова: опромінення in vitro, радіаційно-індукований ефект свідка, аберації хромосом, точки розривів, лімфоцити периферичної крові людини.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 149–158.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини