Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. О. Бузунов✉, К. Н. Логановський, Л. І. Краснікова, М. О. Бомко, Ю. М. Бєляєв, Ж. С. Ярошенко, Т. Є. Домашевська

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УЧАСНИКІВ ЛНА НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС.
ФАКТОРИ РИЗИКУ НЕГАТИВНИХ ЗМІН

Загальновизнано, що ядерна аварія на ЧАЕС стала причиною потужного психо-соціального стресу, якого зазна- ло практично все населення України і, насамперед, контингенти, залучені в її наслідки. Однак, які причини ць- ого явища? Яка структура стресогенних факторів? Які соціальні і медико-біологічні наслідки дії цих факторів, яка стратегія і заходи профілактики? Питання, що потребують спеціальних досліджень і розробки. Мета дослідження. Вивчення соціально-психологічного стану учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр., та визна- чення закономірностей змін і небезпечних факторів ризику. Матеріали і методи досліджень. На базі поліклініки радіаційного реєстру ННЦРМ проведено вибіркове епіде- міологічне дослідження соціально-психологічного стану учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. Використано метод інтерв’ювання за спеціально розробленою для цієї мети «анкетою-опитувальником». Дослідження про- ведено в період жовтень 2013 р. – травень 2015 р. Чисельність вибірки – 235 осіб чоловічої статі, віком на мо- мент аварії 18–50 років. Середній вік обстежених на момент аварії (31,3 ± 5,3) років, на момент опитування – (58,9 ± 5,3) років. Результати. За результатами досліджень встановлено, що ядерна аварія на ЧАЕС та її наслідки виявились при- чиною розвитку у учасників ЛНА 1986–1987 рр. потужного соціально-психологічного стресу. Визначено блок факторів, безпосередньо пов’язаних з аварією на ЧАЕС, що стали причиною розвитку стійкого психічного синд- рому – «Тривога за особисте здоров’я і здоров’я членів родини, насамперед, дітей». Другий блок стресогенних факторів, безпосередньо не пов’язаних з аварією на ЧАЕС, є наслідком соціально-економічних, соціально- політичних обставин в країні, який, однак, виявився причиною розвитку такого психологічного стану, як «неза- доволеність повнотою і якістю життя». Висновки. Соціально-психологічний стан учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. оцінюється, як «неблагополуч- ний» та інтегрально може бути охарактеризований, як стан стійкого хронічного психосоціального стресу. Ос- новними наслідками цього стану виявляються такий психічний синдром, як «Тривога за особисте здоров’я і здо- ров’я членів родини», і психологічний синдром «Незадоволеність умовами життя». Визначені основні стресо- генні фактори, безпосередньо пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не пов’язані з аварією, од- нак такі, що істотно впливають на рівень психічного, соціального і фізичного благополуччя. Результати прове- дених досліджень є суттєво важливими для організації і забезпечення соціального, протирадіаційного і медич- ного захисту населення в умовах надзвичайних радіаційних ситуацій.
Ключові слова:аварія на ЧАЕС, «ліквідатори», соціально-психологічний стан, фактори ризику.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 106–118.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини