Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. Є. Афанасьєв1, С. Ф. Любарець2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
  медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ,
  01601, Україна

ОДОНТОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (огляд)

Передумова. Одонтологічні ефекти впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) як результат радіотерапії, наслідок аварій на підприємствах ядерної енергетики та промисловості, при індивідуальному професійному оп! роміненні тощо варті істотної уваги на засадах радіаційної медицини і радіаційної безпеки. Мета: проаналізувати і узагальнити клінічні та експериментальні дані стосовно одонтологічних радіаційних ефектів.
Об’єкт і методи дослідження. Об’єкт: патологічні зміни твердих тканин зубів, пульпи, пародонту, слизової обо! лонки порожнини рота і щелеп внаслідок впливу ІВ. Метод: пошук у реферативних медико!біологічних базах даних PubMed/MEDLINE, Google Scholar, наукових бібліотеках відповідних джерел наукової інформації.
Результати. Радіобіологічні ефекти ІВ внаслідок його прямої та непрямої дії проявляються протягом усього періоду одонтогенезу та формування лицьового скелету. Експериментальні та клінічні дані (діти і дорослі) свідчать про зростання ризику виникнення карієсу; зниження больового порогу та васкуляризації пульпи зуба, її фіброз та атрофію; порушення функціонування пародонту, що зумовлює високу ймовірність втрати зубів. Зміни активності остеобластів і цементобластів зубного періосту та остеобластів альвеолярного паростка в поєднанні з порушенням кровообігу внаслідок загибелі ендотеліальних клітин, гіалінізації, тромбозу та обліте! рації судин зумовлюють зростання ризику остеорадіонекрозу щелеп. Дітям, які зазнали пренатального оп! ромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, притаманна передчасна зміна зубів. Погіршення стану тка! нин пародонту, ранній розвиток гострого та ускладненого перебігу карієсу зубів характерний для дітей та до! рослих, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Висновки. Узагальнено дані щодо наслідків променевого впливу за різних умов на зачатки зубів, їх формуван! ня і прорізування в експерименті і клінічних умовах, а також – щодо одонтологічних радіаційних ефектів у до! рослих осіб. Охарактеризовано стан зубів осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Розуміння і врахуван! ня радіобіологічних одонтологічних ефектів необхідні при плануванні, підготовці і проведенні локальної про! меневої терапії та розробці стандартів радіаційної безпеки і заходів захисту професійно працюючих осіб і на! селення при ймовірних радіаційних аваріях на підприємствах ядерної енергетики та промисловості.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, променева терапія, аварія на Чорнобильській АЕС, одонтологія, емаль зубів, дентин, пульпа, пародонт, карієс, одонтогенез.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 18–55. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-18-55

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини