Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. І. Швайко, К. Д. Базика, В. О. Сушко, С. В. Масюк

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯАВАРІЙНОМУ ПЕРІОДІ (КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Мета: вивчити клінічні відмінності перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді (30 років після дії радіаційного опромінення)
Матеріали та методи. Обстежено 120 УЛНА на ЧАЕС (47 пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) і 73 – без захворювань бронхолегеневої системи) та 50 осіб контрольної групи (20 пацієнтів із ХОЗЛ та 30 – без захворювань бронхолегеневої системи). Індивідуальні документовані дози радіаційного опромінення учасників ЛНА на ЧАЕС становили (25,2 ± 13,7 сЗв, (М±SD)). В програму дослідження входили клінічне обстеження, функціональні легеневі тести, статистичний аналіз.
Результати. Встановлено негативну кореляційну залежність (r = %0,358, р < 0,05) між показником 6 хвилинної ходи та віком хворих на ХОЗЛ пацієнтів. Негативний кореляційний зв’язок спостерігався між дистанцією, яку проходили пацієнти під час 6 хвилинної ходи, та об’ємом форсованого видиху за 1 с (ОФВ1) (л) (r = 0,743; р < 0,05), форсованою життєвою ємністю легень (ФЖЕЛ) (л) (r = 0,692; р < 0,05), об’ємом форсованого видиху за 6 с ОФВ6 (л) (r = 0,727; р < 0,05), співвідношення ОФВ1/ОФВ6 (r = 0,697; р < 0,05), дифузійною здатністю легень (ммоль/хв/кПа) (r = 0,754; р < 0,05). Позитивна кореляція виявлена між дозою радіаційного опромінення та показником внутрішньо%грудного тиску (ВГТ) в УЛНА (r = 0,1449, p < 0,05), та показниками ОФВ1 та максимальною швидкістю видиху на рівні 75 % (МОШ75), незалежно від наявності ХОЗЛ. У підгрупі хворих на ХОЗЛ УЛНА спостерігалась достовірно вища частка хворих на серцево%судинну та цереброваскулярну патологію, котрій кореспондував вищий рівень холестерину, порівняно із контрольною групою ((5,52±1,34) ммоль/л та (4,46±1,74) ммоль/л, відповідно, р < 0,05).
Висновки. Перебіг ХОЗЛ в учасників ЛНА на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді відзначався достовірно нижчими показниками ступеня задишки та частоти загострень на рік, виразнішими порушеннями толерантності до фізичного навантаження, що узгоджувалось з вищим рівнем коморбідності. Встановити залежність розвитку ХОЗЛ від дози опромінення та віку на даному етапі досліджень не вдалося.
Ключові слова: радіаційне опромінення, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, хронічне обструктивне захворювання легень, функціональні легеневі тести.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 490–498. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-490-498.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини