Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

РАДІОМОДИФІКУЮЧИЙ ТА АНТИТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ПОЛІМІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ЛІНІЇ L929 ЗА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Д. Д. Гапєєнко, Г. Й. Лавренчук

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: дослідити радіомодифікуючий та антитоксичний вплив полімінеральних речовин природного походження на життєздатність клітин in vitro за дії іонізуючого випромінювання та іонів важких металів.
Матеріали і методи. Дослідження виконані на перещеплюваній культурі проліферуючих клітин лінії L929. Водорозчинні солі ацетатів свинцю, міді, нікелю та оксид хрому додавали до культури клітин в концентраціях 0,01–10,00 мкмоль/л за 1 год перед опроміненням в дозах 0,5 Гр, 5,0 Гр та 10,0 Гр, яке проводили через 24 год після посадки. Полімінеральні речовини “Мінерол” чи “Бента” до культури клітин додавали у вигляді надосадкового розчину у поживному середовищі через 1 год після опромінення. Клітинні відповіді оцінювали за показниками життєздатності: кількості клітин на площі 0,05 мм2, мітотичному індексу та індексу полікаріоцитів.
Результати досліджень показали, що полімінеральні речовини природного походження “Мінерол” та “Бента” показали радіомодифікуючу та антитоксичну здатність у тест-системі культури проліферуючих клітин за комбінованого впливу радіації та важких металів, а саме: їх застосування підвищило виживаність клітин в моношарових культурах у 1,5–2 рази та мітотичну активність клітин в 2–6 разів при одночасному зменшенні атипових полікаріоцитів, за що їх можна рекомендувати як профілактичний засіб для зменшення негативних ефектів, які виникають за комбінованої дії радіації та ксенобіотиків.
Ключові слова: важкі метали, іонізуюче випромінювання, культура клітин, виживання, проліферація, полімінеральні речовини.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 474–489.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини