Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ VNTR (4а/b) ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА eNOS НА РОЗВИТОК ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ – МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, В. М. Зигало, О. М. Литвинець, В. Г. Кондрашова, В. Ю. Вдовенко, О. О. Скварська, О. С. Леонович

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

Мета роботи – дослідити роль поліморфізму генів еNOS у розвитку ендотеліальної дисфункції та функціональних розладів системи дихання у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали і методи дослідження. Для визначення можливих асоціативних зв’язків поліморфізму у 4-му інтроні гена еNOS з показниками, що характеризують функціональний стан ендотелію та бронхолегеневої системи, проведено обстеження 184 дітей. З них основну групу склали 135 дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій, контрольну – 49 дітей, які проживали в “чистих” щодо радіоактивного забруднення регіонах і не належали до постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії контингентів. Проводили молекулярно-генетичне дослідження з визначенням поліморфізму в 4-му інтроні гена еNOS. Дослідження вентиляційної спроможності легенів оцінювали за допомогою методу пневмотахографії. Для реєстрації ендотелійзалежної реакції судинного русла на зміни умов кровопостачання використовували термографічний спосіб. Визначення рівнів азотистих сполук NO2- та NO3- проводили за стандартною методикою з використанням реактиву Грісса. Рівень інкорпорованого 137Cs в організмі визначали за допомогою лічильника випромінювання людини Скриннер-3М виробництва Інституту екології людини.
Результати. Діти основної групи за частотою поліморфних 4а/b генотипів та алелів 4а і 4b гена еNOS не відрізнялися від контролю та даних літератури. У дітей основної групи з генотипом 4а/4b у порівнянні з дітьми, які мали генотип 4b/4b, відмічалося збільшення тривалості відновлення кровообігу до вихідного рівня після оклюзійної проби; спостерігалося зниження вмісту нітриту в сироватці крові; зменшення інтегральних показників еластичності і розтяжності легеневої тканини, прохідності дихальних шляхів; у 1,5 раза частіше реєструвалися ознаки бронхоспазму. Ці несприятливі ефекти були асоційовані з наявністю у генотипі алелю 4а, ознак ендотеліальної дисфункції та рівнем інкорпорованого 137Cs.
Висновки. Більш виразні зміни ендотелійзалежної реакції судин на оклюзію та вірогідне зниження рівня нітриту в сироватці крові у носіїв алелю 4а, особливо у дітей, які проживають у несприятливих екологічних умовах, надає підстави віднести їх до групи ризику з розвитку ендотеліальної дисфункції, а порушення функції легенів розглядати як один з її проявів.
Ключові слова: діти, Чорнобильська катастрофа, радіоактивно забруднені території, поліморфізм гена еNOS, ендотеліальна дисфункція, оксид азоту, система дихання.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 432–444.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини