Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЕКСПРЕСІЯ БІЛКА CYCLIN D1 ТА ГЕНІВ CCND1 І PNKP У МОНОНУКЛЕАРАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС З РІЗНИМ СТАНОМ ІМУНІТЕТУ

Д. А. Базика, А. В. Кубашко, І. М. Ільєнко, О. А. Бєляєв, О. Я. Плескач

Державна установа  “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Дослідити зміни рівнів Cyclin D1+ клітин та асоційованих генів CCND1 та PNKP у мононуклеарах периферичної крові в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС з різним імунним статусом в залежності від дози опромінення.
Матеріали і методи. Проаналізовано відносний рівень Cyclin D1+ клітин у мононуклеарах периферичної крові 39 УЛНА на ЧАЕС, чоловіків, опромінених у дозі у діапазоні (0,01–2,00) Гр. Імунологічний статус обстежених визначався за рівнем CD3/19, CD4/8, CD3/HLA-DR, СD3/16/56 методом проточної цитофлуориметрії та за вмістом Ig класів А,М,G методом імуноферментного аналізу у крові. Експресія генів CCND1 та PNKP, які пов’язані з Сyclin D1, проводилось за методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі. Порівняння результатів здійснювалось із відповідними даними, отриманими від 18 здорових чоловіків, які не мали контакту з іонізуючим випромінюванням вище природного фону.
Результати. Показано, що відсоток Суclin D1+ клітин збільшується за норму в осіб, опромінених у дозі > 0,1 Гр, та корелює з дозою опромінення (rs = 0,417, p = 0,048). Відхилення рівня Cyclin D1+ клітин за межі контрольних значень пов’язується зі змінами в клітинній та гуморальній ланках імунітету. Зменшення відсотку Cyclin D1+ клітин за межі контрольних значень в УЛНА на ЧАЕС із дозою < 0,35 Гр супроводжується зниженням рівнів CD3+ та підвищенням CD3-16+56+ лімфоцитів; у осіб, опромінених у дозі > 0,35 Гр, збільшення відсотку Cyclin D1+ клітин асоціюється зі зниженням CD3+ та тенденцією щодо зниження CD3+16+56+ лімфоцитів у поєднанні зі збільшенням рівня IgG. Збільшення рівнів CD4+, CD19+, Іreg. та IgG супроводжується появою кореляційних зв’язків між Cyclin D1+ та CD3-16+56+ клітинами (rs = -0,872, p = 0,049), Cyclin D1+  та CD8+ і IgG (rs = 0,683, p = 0,042; rs = 0,809, p = 0,014), Cyclin D1+ та CD4+ (rs = 0,602, p = 0,029), Cyclin D1+ та CD19+ і IgM (rs = 0,604, p = 0,017; rs = 0,538, p = 0,038) відповідно. В УЛНА, опромінених у дозі > 0,1 Гр, фіксується зниження експресії генів CCND1 та PNKP у супроводі появи негативних кореляційних зв’язків між RQ PNKP і дозою опромінення (rs = -0,638, p = 0,035) та RQ PNKP і рівнем Cyclin D1+ клітин (rs = -0,792, p = 0,034).
Висновки. Виявлені зміни вказують на радіаційно-асоційовані порушення експресії білка Cyclin D1 і регуляції асоційованих генів, що є ймовірним підґрунтям для комунікаційних порушень між клітинною та гуморальною ланками імунної системи і збільшує ризики реалізації стохастичних ефектів у вигляді формування онкопатології в УЛНА на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді. 
Ключові слова: Cyclin D1, експресія CCND1 та PNKP генів, клітинний та гуморальний імунітет, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 269–282.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини